La Lectura Fàcil, una eina per superar les dificultats lectores

Laia Vidal Serrano

El darrer informe PISA, segons el qual els nivells de comprensió lectora de l’alumnat no deixen massa ben parat el nostre país, ha contribuït sens dubte a fer que la lectura es comenci a reintroduir a les aules com una de les activitats habituals. No s’ha d’oblidar, però, que una part important de la població escolar té dificultats lectores i/o de comprensió per causes d’índole transitòria (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient, etc.) o permanent (trastorns de l’aprenentatge, discapacitats sensorials o psíquiques, etc.). De fet, en alguns casos es produeix un rebuig envers la lectura a causa d’aquestes dificultats, que són l’antesala del fracàs escolar. En molts d’aquests casos, els materials de Lectura Fàcil (LF) poden ser un instrument per ajudar a superar les dificultats lectores i aconseguir que la lectura es converteixi en una activitat estimulant i plaent que aplani el camí cap a la inclusió social i educativa.

Què són els materials de Lectura Fàcil?

L’origen de Lectura Fàcil arrenca de Suècia i de la fundació Centrum for Lättläst (Centre Lectura Fàcil) amb seu a Estocolm, i és un concepte reconegut internacionalment. Va sorgir a finals de la dècada dels 60, des d’àmbits professionals (bàsicament l’educatiu i el bibliotecari), com a resposta a una constatació: un alt percentatge de la població té dificultats lectores que li impedeixen accedir a la informació, a la cultura i a la literatura.

Els materials de LF poden ser llibres de literatura, llibres de coneixement, pàgines web o altres documents redactats de manera que siguin fàcils de llegir i d’entendre. Segueixen unes directrius internacionals quant a llenguatge, contingut i forma avalades per l’IFLA (Federació Internacional d’Associacions i Institucions Bibliotecàries). A grans trets, narren una història concreta i lògica amb un llenguatge planer emprant frases curtes, interlineats amplis, talls de línia ajustats al ritme de la parla, etc. Els marges són generosos, la lletra és gran, i les il·lustracions acompanyen el text i faciliten la seva comprensió.

Aquests recursos es dirigeixen a persones amb dificultats lectores transitòries (alumnat o persones nouvingudes o amb escolarització deficient) o permanents (per trastorns de l’aprenentatge, per discapacitat intel·lectual, per senilitat, etc.). Es calcula que actualment un 30% de la població té dificultats de comprensió lectora.

Des de principis del 2011 existeix un catàleg de Lectura Fàcil amb més de 120 títols en català i castellà. N’hi ha de clàssics, com les adaptacions LF de Peter Pan, El llibre de la Selva, Romeo i Julieta o L’Odissea, i altres que han estat escrits directament per a Lectura Fàcil per autores contemporànies, com L’aigua del Rif, de Montse Flores; De Chamartín a Collbató. La Guerra Civil viscuda per un nen (1936-1939), de M. dels Àngels Sellés; o Les mateixes estrelles i Trampa de foc, de Núria Martí.

Alguns dels llibres porten associats recursos educatius per treballar a classe. És el cas d’Accents i Mosaic, impulsats l’any 2002 des del Departament d’Educació de la Generalitat. Els recursos es poden consultar i descarregar des de <www.xtec.cat>.

La majoria d’editorials incorporen recursos per treballar la lectura, ja sigui integrant-los en els lli-bres (La Mar de Fàcil) o a través d’Internet (Castellnou, a <kalafatikalafate.wordpress.com>).

Recursos educatius a partir de llibres de Lectura Fàcil

Títol: De Chamartín a Collba-tó. La Guerra Civil viscuda per un nen (1936-1939).
Autora: M. dels Àngels Sellés.

Editorial: La Mar de Fàcil, 2011.
Història real d’un dels nens que van ser traslladats lluny de la seva família i del Madrid bombardejat durant la guerra civil. El protagonista de la història va ser acollit per una família de Collbató.
Temes de reflexió:

  • L’exili.
  • Els desplaçats en els conflictes bèl·lics.
  • La Guerra Civil Espanyola.
  • La família.

Títol: Trampa de foc.
Autora: Núria Martí.
Editorial: La Mar de Fàcil, 2011.
Tracta de la revolta de les dones treballadores després d’un incendi a la fàbrica tèxtil Triangle de Nova York (1911), on hi van morir 146 persones, gairebé totes dones.
Temes de reflexió:

  • La igualtat entre homes i dones.
  • Les condicions laborals de les dones.
  • Les desigualtats socials.
  • La immigració i les condicions de treball.

Títol: Mosaic.
Editorial: Castellnou, 2008.
Recull de textos de diferents característiques per proporcionar un recurs per a l’aprenentatge inicial del català. Existeix una guia didàctica que es pot descarregar des del web <www.xtec.cat>.

Què és l’Associació Lectura Fàcil (ALF)?

L’ALF (<www.lecturafacil.net>) és un centre d’informació i de referència de Lectura Fàcil a l’estat espanyol que valida els textos LF i atorga el logotip que els identifica com a materials de Lectura Fàcil. Va néixer l’any 2003, quan Lectura Fàcil ja era una realitat a països com Suècia, Noruega o Dinamarca. És una entitat sense ànim de lucre, i forma part de la xarxa internacional Easy-to-Read Network.

L’Associació Lectura Fàcil impulsa l’edició de materials de Lectura Fàcil i porta a terme activitats de formació i difusió destinades a promoure el coneixement del concepte LF. Treballa amb entitats, editorials i institucions públiques i privades que comparteixen el principi de democràcia lectora i els assessora en l’elaboració de textos basats en els criteris de Lectura Fàcil.

L’Associació Lectura Fàcil treballa per ampliar el catàleg de llibres amb diferents temes d’interès, de coneixements i d’actualitat que representin un recurs educatiu dins les aules.

La contribució de LF en el desenvolupament de les competències bàsiques

L’ALF és membre del Consell Directiu del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona (PECB). Dins del PECB, també forma part del Fòrum Èxit Escolar, que elabora un banc de recursos educatius per millorar l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumnat i la seva inclusió social.

Diferents centres on ja s’utilitzen llibres de Lectura Fàcil (a les aules d’acollida, a les unitats de suport a l’educació especial, a les aules ordinàries o a les biblioteques escolars) són una mostra de l’eficàcia dels materials de LF a les aules.

Un exemple és l’aplicació que se’n fa a la Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE) de l’Institut de Terrassa, supervisada per Tessa Julià i Maribel Sánchez. Els alumnes amb discapacitat intel·lectual d’aquesta USEE van començar a llegir el llibre La fletxa Negra, adaptat a Lectura Fàcil pel professor Jaume Serra, i van acabar fent un vídeo a partir d’una escenografia que van crear ells mateixos. A més de la lectura, la comprensió i l’expressió, també van treballar la dicció, l’entonació i el treball en equip. A partir de la lectura d’un altre llibre en format LF, Robinson Crusoe, van crear un bloc en què escrivien un dietari posant-se en la pell del protagonista (<lesaventuresdenrobinsoncrusoe.blogspot.com>).

Per la seva banda, a la USEE de l’IES Maragall, amb M. dels Àngels Sellés al capdavant, els alumnes desenvolupen les àrees curriculars al voltant d’un llibre de Lectura Fàcil. La dinàmica d’una escola inclusiva i el projecte Llegim amb Lectura Fàcil que realitza aquesta USEE han cridat l’atenció d’entitats xilenes de suport a persones amb discapacitat. Membres de la Fundación Down21-Chile i de la Corporación Futuro 21-Chile van visitar la USEE de l’institut de Terrassa el 31 de març del 2011, ja que un dels seus centres d’interès consisteix a estimular l’hàbit lector de persones amb trastorns de l’aprenentatge i discapacitat intel·lectual a partir de materials de Lectura Fàcil com a eina per potenciar les competències bàsiques en una escola inclusiva.

El CEIP Francesc Escursell de Ripollet és també un dels centres en què els nens nouvinguts treballen la comprensió lectora amb llibres de LF.

Aquests exemples demostren el partit que es pot treure dels materials de Lectura Fàcil a les escoles, ja que són una eina de reforçament per a alumnes amb trastorns de l’aprenentatge (com la dislèxia o el TDAH) i per a alumnes de les aules ordinàries.

Detectar les dificultats lectores: un primer pas per vèncer-les

Les dificultats lectores i de comprensió són una barrera a l’hora d’avançar en l’adquisició de coneixements dins i fora de l’escola. Per detectar aquestes dificultats dels alumnes, l’Associació Avesedari treballa en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya en el projecte Binding. Aquest projecte pren la velocitat lectora com a indicador d’alarma per detectar possibles trastorns del llenguatge en els alumnes. Un cop detectades aquestes dificultats, la Lectura Fàcil permet a aquests nens llegir més paraules per minut i comprendre’n el seu significat. Així, llegir es converteix en una bona experiència (<avesedari.blogspot.com>).

Els clubs de Lectura Fàcil

Els clubs de LF són un altre dels pilars en què es fonamenta el treball de l’ALF. Des de la seva seu, ubicada al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, l’ALF col·labora estretament amb la xarxa de biblioteques públiques catalanes i entitats representants de les persones a les que es dirigeix la LF. A finals del 2011 existien gairebé 100 clubs de Lectura Fàcil a tot l’Estat espanyol, 90 d’ells a Catalunya. L’aplicació del Pla Pilot de LF, amb el suport de la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, ha contribuït a augmentar el nombre de clubs de LF.

A part de crear un hàbit lector i facilitar la comprensió lectora, aquests grups de lectura a les biblioteques públiques han demostrat que ofereix altres avantatges a les persones que hi participen: si tenen dificultats transitòries, cada vegada s’esforcen més per llegir llibres amb continguts més difícils, per tal de fer el salt cap a la literatura sense adaptar; d’aquesta manera arriben a perdre la por a agafar un llibre, descobreixen que poden participar activament de la cultura i ser-ne consumidors, entenen el que estan llegint i en poden treure les seves conclusions, aprenen a escoltar les opinions dels altres i a compartir experiències, i desperten el seu esperit crític.

Totes aquestes competències i habilitats socials també es poden aplicar als centres educatius. Les adaptacions de LF dels clàssics poden ser la porta perquè en un futur els alumnes s’apropin al llibre original. A qualsevol nen li pot resultar feixuc llegir l’Odissea, però l’adaptació pot despertar aquell interès i gust per la història que l’aproparà d’adult a la versió íntegra d’Homer. D’altra banda, la dualitat del llibre clàssic original i l’adaptat pot servir com a vehicle integrador de les persones amb dificultats lectores. Un alumne amb dislèxia o amb alguna discapacitat intel·lectual pot seguir el ritme de lectura de Peter Pan a la classe: ell amb l’adaptació de Lectura Fàcil i la resta de l’aula amb l’original.

Anar a la llibreria i a la biblioteca: un pas més cap a la inclusió social

Les llibreries i biblioteques també poden fer aquesta funció integradora a través de la literatura. Els nens i joves amb dificultats lectores poden anar a comprar llibres de manera normal (com ho pot fer qualsevol altre infant sense cap dificultat) o poden anar a la biblioteca i triar els llibres per emportar-se’ls a casa.

Per aquest motiu, l’Associació Lectura Fàcil treballa en la creació d’una xarxa de llibreries de referència en Lectura Fàcil en què tothom pugui passar-ho bé remenant, tocant i comprant llibres. La xarxa està formada actualment per 25 llibreries repartides per tot l’Estat espanyol. Aquestes llibreries de referència disposen d’un estoc de llibres de Lectura Fàcil.

A Catalunya, l’ALF també compta amb diferents biblioteques dipositàries que disposen de múltiples exemplars de tots els llibres de Lectura Fàcil, necessaris per fer els clubs de lectura. Mitjançant el préstec interbibliotecari, els lots de llibres poden arribar a les entitats que realitzen algun club de Lectura Fàcil o hi col·laboren, ja que poden demanar-los en préstec a la biblioteca més propera.

Les biblioteques públiques poden ser les grans aliades de les biblioteques escolars per subministrar exemplars de llibres de LF per al desenvolupament de clubs de Lectura Fàcil dins els centres escolars.

Perquè l’accés a la literatura, la cultura i la informació és un dret recollit en diversos textos legals nacionals i internacionals. Perquè, a més, llegir és un plaer que permet compartir idees, pensaments i experiències. Per aquests motius, l’Associació Lectura Fàcil treballa a favor de la democratització lectora.

Laia Vidal Serrano
Associació Lectura Fàcil
lecturafacil@cobdc.org

Publicat en la revista Educat núm. 10
Descarrega’t el PDF

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.